Algemene Voorwaarden

scroll to explore

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze dienstbetrekkingen.

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, alsmede diens gemachtigden, vertegenwoordigers, rechtverkrijgende en erfgenamen, die met Searchflow een overeenkomst heeft afgesloten, of aan wie Searchrlow een offerte daartoe heeft uitgebracht.
b) Opdrachtnemer: Searchflow, gevestigd te Almelo, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 71034277. Vanaf hier Searchflow genoemd.
1.2 In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt daaronder mede begrepen: e-mail, sms, fax of andere, op analoge of digitale wijze, verzonden berichten tussen opdrachtgever en Searchflow.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en aangeboden diensten van Searchflow, behoudens voor zover wet- of regelgeving die toepassing van deze Algemene Voorwaarden uitsluiten of beperken.
2.2 De Algemene Voorwaarden hebben eveneens betrekking op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Searchflow derden inschakelt.
2.3 Indien en voor zover van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverkort hun gelding behouden.
2.4 Searchflow heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen hebben ook direct betrekking op reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt en treden in werking 30 (dertig) dagen nadat de bekendmaking heeft plaatsgevonden, tenzij er specifiek een andere datum wordt aangegeven.
2.5 Schriftelijke overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.
2.6 De toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden op de diensten van Searchflow worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.7 De opdrachtgever wordt verondersteld deze Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en aangeboden diensten.

Artikel 3: Aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen van Searchflow zijn vrijblijvend, tenzij het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2 Alle aanbiedingen zijn één maand geldig, tenzij anders aangegeven. Searchflow is slechts gebonden aan een aanbieding indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen één maand wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na de termijn van één maand plaatsvindt, heeft Searchflow het recht om de datum van aanvang en/of aflevering of bedragen aan te passen.
3.3 De prijzen in de aanbieding zijn excl. BTW tenzij anders wordt aangegeven. De gehanteerde prijzen kunnen periodiek herzien worden aan de hand van loon en prijsontwikkelingen.
3.4 Voor aanbiedingen waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte wordt verzonden, geldt de aanvang datum van de opdracht als opdrachtbevestiging.

Artikel 4: Uitvoering

4.1 Searchflow zal de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig onze specialisaties op het gebied van onze dienstverlening uitvoeren, Searchflow zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig uit te voeren, alsmede de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Searchflow kan helaas niet in alle gevallen garanderen dat met de werkzaamheden het volledig beschreven resultaat wordt bereikt.
4.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Searchflow aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever met billijkheid behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tijdig aan Searchflow worden verstrekt. Searchflow heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever, volgens de gebruikelijke tarieven, indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Searchflow zijn verstrekt.
4.3 Searchflow heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden indien Searchflow dit noodzakelijk lijkt om artikel 4.1 te kunnen garanderen.
4.4 Indien overeengekomen is dat de opdracht in fases zal verlopen, heeft Searchflow het recht eventuele werkzaamheden in volgende fases op te schorten tot de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk is bevestigd en/of betaald.

Artikel 5: Bijkomende werkzaamheden

5.1 In geval van wijzigingen welke binnen de opdracht, ten aanzien van onder andere maar niet alleen opzet, invulling, methode, omvang, functionaliteit, analyse en rapportering, in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden, heeft Searchflow het recht haar prijs met betrekking tot de verleende diensten aan te passen.
5.2 Searchflow heeft het recht om extra werkzaamheden, aanvullingen, besprekingen of uitvoeringen welke plaatsvinden op verzoek van Opdrachtgever, in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

Artikel 6: Aflevering / Voltooiing

6.1 Indien in de overeenkomst een datum van aflevering of termijn van voltooiing is afgesproken dan geldt deze datum/termijn altijd als indicatie en nimmer als fatale datum/termijn.
6.2 Indien Searchflow verwacht een afgesproken termijn niet te zullen halen, zal Searchflow Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7: Wijzigingen

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden aan te vullen of te wijzigen, zullen Opdrachtgever en Searchflow tijdig in overleg gaan en desgewenst de overeenkomst aanpassen.
7.2 Indien overeengekomen wordt dat de overeenkomst aangevuld of gewijzigd wordt, kan de termijn van voltooiing worden beïnvloed. Searchflow zal Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk informeren.
7.3 Indien overeengekomen wijzigingen of aanvullingen financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Searchflow gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. SearchFlow zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
7.4 Wanneer een vast honorarium is overeengekomen, zal Searchflow bij wijzigingen aangeven in hoeverre de wijziging invloed heeft op overschrijding van het honorarium.

Artikel 8: Verantwoordelijkheid Opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor de deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Searchflow verstrekte diensten kan ontvangen, tenzij in de overeenkomst anders wordt overeengekomen.
8.2 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de inhoud en het intellectueel eigendom van de door hem aan Searchflow aangeleverde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere gegevens.
8.3 Door Searchflow ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen en/of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van veertien dagen na publicatie gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.

Artikel 9: Exclusiviteit en non-concurrentie

9.1 Opdrachtgever verleent Searchflow voor de duur van de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen, met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst.
9.2 Het is Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden na afloop van de overeenkomst niet toegestaan om een werknemer van Searchflow direct of indirect, in dienst te nemen, tenzij Searchflow uitdrukkelijk schriftelijk goedkeuring heeft gegeven.
9.3 Voor iedere inbreuk op de in lid 2 opgenomen bepaling, verbeurt het de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 50.000,- per overtreding plus EUR 1.000,- per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Searchflow om volledige schadevergoeding te vragen voor de geleden schade.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 Searchflow en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron verkregen hebben. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
10.2 Searchflow behoudt zich het recht voor de naam van de Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken, tenzij opdrachtgever voorafgaand aan de overeenkomst anders aangeeft.
10.3 De (persoons-)gegevens die via sites of op welke dan ook aan Searchflow worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden in een bestand vastgelegd en niet aan derden verstrekt.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Searchflow verleende diensten, rusten bij Searchflow. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
11.2 Alle door Searchflow verstrekte stukken, zoals – maar niet alleen –(digitale) rapporten, adviezen, templates, ontwerpen, software, applicaties, rapportages, checklisten, sheets, beeld- en geluidsmateriaal etc., zijn uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Searchflow openbaar te maken of te vermenigvuldigen in welke vorm dan ook, daaronder mede begrepen het verkopen, bewerken, ter beschikking stellen en verspreiden van informatie tenzij door Searchflow schriftelijk toegestaan en/of wanneer een dergelijke openbaarmaking/verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met SearchFlow.
11.3 Searchflow behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.
11.4 Opdrachtgever vrijwaart Searchflow voor alle aanspraken van derden ter zake intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

Artikel 12: Contractsduur en opzegging

12.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen binnen de overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
12.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
12.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens schriftelijke opzegging per brief en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
12.4 Searchflow heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:

I. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard; dan wel aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
II. Opdrachtgever in verzuim is bij nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 13: Honorarium

13.1 Alle prijzen zijn excl. BTW, tenzij anders aangegeven.
13.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grand van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Searchflow geldende in de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij daarvan een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
13.3 Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, inflatie, heffingen etc. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomt en voor voltooiing van de opdracht, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voortdoen, heeft Searchflow het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.

Artikel 14: Betaling

14.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Searchflow aan te geven valuta waarin is gefactureerd.
14.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen is Opdrachtgever, zonder dat verdere sommatie nodig is, in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
14.3 Bij het aangaan van de overeenkomst kan Searchflow een voorschot bedingen. Het voorschot zal vermeld worden in de offerte. De Opdrachtgever is behouden het voorschot te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.4 Diensten m.b.t. adverteren in bijvoorbeeld zoekmachines of andere media worden direct door bijv. Google of Facebook gefactureerd o.b.v. automatische incasso.
14.5 In geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie zullen de vorderingen van Searchflow en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Searchdlow direct opeisbaar zijn.
14.6 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
14.7 Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt aan Searchfflow, zoals in lid 1 tot en met 5 is bepaald, is Searchflow gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten.

Artikel 15: Incassokosten

15.1 Indien opdrachtgever na het verstrijken van een gestelde betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Opdrachtgever verplicht Searchflow alle buitenrechtelijke kosten, 15% incassokosten, en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstaand in of buiten een procedure om te vergoeden.
15.2 Indien door Searchflow uit coulance- overwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestaties wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

Artikel 16: Klachten

16.1 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door Opdrachtgever bij Searchflow schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien werkdagen na de verschijning en/of openbaarmaking, op verval van iedere aanspraak.
16.2 Searchflow zal zich inspannen om, in overeenstemming met artikel 17.2 ingediende klacht, zo goed mogelijk af te handelen.
16.3 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet.
16.4 Zolang Searchflow en Opdrachtgever in overleg zijn over de klacht is het Opdrachtgever niet toegestaan de klacht op welke wijze dan ook openbaar te maken.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1 Searchflow is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, bijvoorbeeld voor schade ontstaan door:

 • Fouten in door Searchflow verstrekte adviezen, materialen en/of bestanden;
 • Het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van haar rapportages;
 • Door Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvoor door Opdrachtgever;
 • Het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door Searchflow verstrekte adviezen;
 • Het ongeoorloofd zijn van de door Searchflow aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Searchflow worden verleend.
 • Storingen in de elektronische dienstverleningen van Searchflow en derden, zoals providers, hostingpartijen etc.

 

17.2 Searchflow is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Searchflow bij de uitvoering van de werkzaamheden heeft ingeschakeld.
17.3 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Searchflow op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever door een toerekenbare tekortkoming in de verplichtingen uit de overeenkomst door Searchflow, is dan per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de hoogte van het bedrag in de offerte. Indien geen bedrag kan worden aangewezen, is de aansprakelijk van Searchflow beperkt tot het bedrag dat zij terzake van jaar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
17.4 Schade waardoor Searchflow op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht bij Searchflow, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
17.5 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient

door de Opdrachtgever bij Searchflow schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade, op verval van iedere aanspraak.

Artikel 18: Overmacht

18.1 Indien Searchflow door een niet toerenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden verplichtingen opgeschort voor de duur van overmachttoestand. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het bedrijf of bij ingeschakelde derden, het ontbreken van voldoende medewerking van Opdrachtgever.
18.2 In geval van overmacht is Searchflow gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Searchflow gehouden terstond aan Opdrachtgever hier mededeling over te doen.
18.3 Indien Searchflow bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever behouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19: Specifieke bepalingen betreffende de dienst “zoekmachine optimalisatie”

19.1 Betreffende de dienst “zoekmachine optimalisatie” behoudt Searchflow zich de volgende rechten voor:

 • Searchflow zal zich inspannen de opdracht uit te voeren naar beste kunnen. Hierbij wordt gestreefd naar een goede positie in de meest gebruikte Nederlandse (of anderszins overeengekomen) zoekmachines;
 • Searchflow heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en er zal altijd naar de beste posities in de meest gebruikte zoekmachines worden gestreefd, met Google als focus zoekmachine;
 • Searchflow behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, spam van derden, niet indexeren door zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de zoekmachine(s) vanwege technische aspecten, specifieke eisen aan de website of het niet opvolgen van door Searchflow verstrekte adviezen;
 • Door Searchflow verstrekte (statische) gegevens (indicaties) zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend;
 • Voor het product “zoekmachine optimalisatie” geldt een inspanningsverplichting en geen prestatieverplichting;
 • Searchflow is in het kader van artikel 17 niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derden partijen, hierbij speciaal refererend naar Google;
 • Searchflow is niet aansprakelijk voor het verdwijnen van links welke door Searchflow of ingeschakelde derden zijn aangevraagd op gerelateerde websites;
 • Tevens is Searchflow niet verantwoordelijk voor de informatie aangeboden door websites waarop Searchflow, of ingeschakelde derden, een linkverzoek heeft ingediend.

 

Artikel 20: Overdracht

20.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen zonder schriftelijk toestemming van wederpartij.

Artikel 21: Bevoegde rechter en toepasselijk recht

21.1 Op alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, is het Nederlands recht van toepassing.
21.2 De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen SearchFlow en Opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Searchflow is gevestigd.